AGB

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Graand-Shop.pl z dnia 25 grudnia 2014 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia  i/lub zawiera umowę sprzedaży w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.graand-shop.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.graand-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Graand Buty Grażyna Więckowska a Klientem, zawierana jako umowa na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.graand-shop.pl oraz zasady zawierania za pośrednictwem tej strony internetowej umów na odległość dotyczących towarów umieszczonych na stronie sklepu.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.graand-shop.pl, prowadzony jest przez Graand Buty Grażyna Więckowska z siedzibą w miejscowości Zakęcie 11a, 67-106 Otyń, wpisaną do ewdencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Otyń pod numerem 1334/2010, telefon kontaktowy 683559405, adres e/mailowy ewidencja@otyn.pl.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Graand Buty Grażyna Więckowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu info@graand-shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie z funkcji przeglądania Towarów na stronie sklepu jest nieodpłatne. Złożenie Zamówienia w sklepie jest możliwe po dokonaniu rejestracji w sklepie albo bez takiej rejestracji.

3.2.  Gdy Klient dokonuje rejestracji w sklepie, następuje to poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, także w procesie składania zamówienia.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie sie z Regulaminem, wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z pkt 12.2.

3.4. Graand Buty Grażyna Więckowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Graand Buty Grażyna Więckowska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Graand Buty Grażyna Więckowska.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Graand Buty Grażyna Więckowska.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Graand Buty Grażyna Więckowska,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w związku z przeglądaniem Towarów, złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.graand-shop.pl, dokonać wyboru obuwia, jego ilości w parach, koloru oraz rozmiaru, lub też innych akcesoriów obuwniczych z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,

c) wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług  pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

e) czasu dostawy.

Klientowi zostaną podane także dane dotyczące sposobu porozumiewania się z Klientem oraz - o ile ma to zastosowanie - czasu trwania umowy oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z pkt 12.2 (o ile nie dokonano wcześniejszej rejestracji  sklepie) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Graand Buty Grażyna Więckowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Zamówienia.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi Towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym Zamówieniu.

4.10. Sklep internetowy przesyła Klientowi wraz z przesyłką zwierającą Towar potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz fakturą VAT.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wybranych krajów, takich jak: Albania, Andora, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania Włochy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy w Polsce wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Klienta "Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia" określonego w pkt 4.7. Jeśli Klient wybrał sposób płatności określony w pkt 6.2 a, b lub c - towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.graand-shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5 Graand Buty Grażyna Więckowska zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych w sklepie internetowym Graand-Shop.pl Towarów bez wad.

5.6. Z chwilą dostarczenia Towaru Klientowi przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w kwocie brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- jako przedpłata:

a) przelewem na numer konta bankowego 96191010482406030428300001 w Deutsche Bank w Nowej Soli,

b) płatnością w systemie płatności internetowych Dotpay, Paypal, Przelewy 24, Skrill,

c) zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express,

- albo:

d) za pobraniem w Poczcie Polskiej.

VII. Prawo odstąpienia od umowy - dotyczące wyłącznie klientów będących konsumentami 

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 dni od dostarczenia Towaru Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. W przypadku niezachowania wskazanego powyżej terminu tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Graand Buty Grażyna Więckowska, Zakęcie 11a, 67-106 Otyń, faksem na numer 683887678 lub pocztą elektroniczną na adres: info@graand-shop.pl, a także za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu). Prosimy w takim przypadku wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

7.4. Prześlemy Państwu wydruk potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu.

7.5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed przyjęciem oferty, oferta przestaje wiązać.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie nie wiążące się dla Państwa z żadnymi kosztami.

7.8. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony przez nasz sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

7.9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru  z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres Graand Buty Grażyna Więckowska, Zakęcie 11a, 67-106 Otyń, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpiliście Państwo od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem tego terminu.

7.11. Ponosimy koszty zwrotu towaru.

7.12. W przypadku odstąpienia od umowy ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów - dotyczące wyłącznie klientów będących konsumentami 

8.1. Graand Buty Grażyna Więckowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1)    nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)    nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)    został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

8.3. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania  – o ile Klient zawiadomi Sklep o wadzie i złoży jedno z poniższych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.

8.4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sklepu reklamację z tytułu rękojmi i żądając według własnego wyboru:

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

8.5. Reklamacje należy kierować na adres info@graand-shop.pl za pomocą formularza na stronie internetowej www.graand-shop.pl lub pocztą na adres: Graand Buty Grażyna Więckowska, Zakęcie 11a, 67-106 Otyń. Jeżeli to możliwe, prosimy o dołączenie do reklamacji dokumentu zakupu. Prosimy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

8.6. Sklep rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, jeżeli klient zgłosił żądanie naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.

8.7. Sklep wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie.

8.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sklepu: Graand Buty Grażyna Więckowska, Zakęcie 11a, 67-106 Otyń.

8.9. Sklep ponosi koszty wymiany lub naprawy, w szczególności takie jak koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

8.10. Zasady reklamacji towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r. znajdziecie Państwo tutaj.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów - dotyczące wyłącznie klientów będących przedsiębiorcami 

9.1. Graand Buty Grażyna Więckowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z tym że do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VIII.

X. Gwarancja

10.1. Graand Buty Grażyna Więckowska nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji dotyczącej Towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru ponosi Producent, o ile wynika to z przekazanego Klientowi dokumentu gwarancyjnego, na warunkach oraz przez okres wskazany w tym dokumencie.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Graand Buty Grażyna Więckowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Graand Buty Grażyna Więckowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Graand Buty Grażyna Więckowska, Zakęcie 11a, 67-106 Otyń, mailowo pod adres info@graand-shop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie sklepu.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Do rozpatrywania reklamacji stosuje się odpowiednio procedurę reklamacyjną określoną w rozdziale VIII.

XII. Ochrona danych osobowych

12.1.Graand Buty Grażyna Więckowska jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.

12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek rejestracja lub złożenie zamówienia w naszym sklepie jest możliwe, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych oznaczonych, jako wymagane. Dane te przetwarzane są przez Sklep wyłącznie w celu składania przez Państwa zamówień, zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz w celu realizacji procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej, prawa odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń, a także – jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę – w celach marketingowych. Sklep nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania danych.

W trakcie rejestracji lub składania zamówienia informujemy Państwa dodatkowo o:

- adresie siedziby sklepu i pełnej nazwie,
- celu zbierania danych,
- prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- dobrowolności podania danych 

12.3. Przy przetwarzaniu Państwa danych bierzemy pod uwagę Państwa interesy oraz obowiązujące przepisy prawa. Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez techniczne systemy bezpieczeństwa i odpowiednie procedury.

12.4. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

12.5. Możecie Państwo w każdym czasie przeglądać, edytować lub usuwać własne dane. Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: info@graand-shop.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Graand Buty Grażyna Więckowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Graand Buty Grażyna Więckowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.5. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

13.6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian Regulaminu.

IdoSell Trusted Reviews
4.83 / 5.00 58 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2021-01-28
alles bestens gelaufen. sehr positiv überrascht. gerne wieder. enwandfreie ware wie beschrieben. absolut vertrauenwürdig. vielen dank
2020-06-27
Szybko, sprawnie, produkt w idealnym stanie i zgodny z opisem. Żadnych problemów Brawo
Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel